TEDÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İlkeleri

MADDE 1- Amaç

Bu ilkeler TED Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek için hazırlanmıştır.

MADDE 2-Tanımlar

 • Üniversite: TED Üniversitesini
 • Rektör: TED Üniversitesi Rektörünü
 • ÜYK: TED Üniversitesi Yönetim Kurulunu
 • Genel Sekreter: TED Üniversitesi Genel Sekreterini
 • Öğrenci Dekanı: TED Üniversitesi Öğrenci Dekanını
 • İdari ve Mali İşler: TED Üniversitesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğünü
 • İnsan Kaynakları: TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğünü
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci: TED Üniersitesinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi,
 • Birim: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimleri,
 • Birim Yöneticisi: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerin yöneticilerini.
 • Burs Komisyonu: İlgili Fakültelerden birer öğretim üyesi temsilci, Öğrenci İşleri Müdürü, Öğrenci Dekanı ve bir araştırma görevlisinden oluşan komisyondur.

 

MADDE 3- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi

İdari birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar Genel Sekreterlik aracılığıyla, Akademik Birimler (Bölümler ve CTL) doğrudan Rektörlüğe bildirirler.
Birimlerin kısmi zamanlı çalıştıracakları öğrenci sayılarını Rektörlük aşağıdaki kriterlere göre belirler:

 • birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler,
 • birimlerin özelliği,
 • insan kaynakları ihtiyacı
 • kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti
 • bütçe imkanları.

Rektörlük tarafından belirlenir.

MADDE 4- Duyuruların yapılma tarihi ve şekli

MADDE 5- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, TED Üniversitesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

 • Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, TEDU’nun kayıtlı öğrencisi olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
 • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile üniversite arasında yapılan sözleşmeye aykırılıknedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
 • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
 • İzinli ayrılan öğrenci ve uluslararası öğrenci olmamak,
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

Doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, uluslararası öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

MADDE 6- Öğrencilerin seçimi ve onaya sunulması

Öğrenciler;  Madde 5’teki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları gibi hususlar yönünden TED Üniversitesi Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek belirlenrek Rektörün onayına sunulur. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda öğrenci ile mülakat yapabilir. Rektör tarafından uygun görülen liste, ÜYK’da onaylanarak ilan edilir.

MADDE 7- Sözleşme yapılması

Kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Rektörlük arasında “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi” imzalanır. Sözleşme için tıklayınız

MADDE 8-Günlük, haftalık iş süresi, idari ve mali hükümler

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir. Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.
Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin talebiyle bu günlerde çalışmak zorundadır.
Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.
Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. 
Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri İnsan Kaynakları  tarafından yapılır.
Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, ÜYK tarafından belirlenir.
Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak İdari ve Mali İşler  tarafından yapılır.

MADDE 9- İş tanımı ve iş değişikliği 

Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir. Öğrenci Dekanlığı çalışma yeri değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
Kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

MADDE 10-  İşe devam zorunluluğu ve ücretlerin ödenmesi

Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin işe geliş ve gidiş saatleri birimler tarafından aylık olarak devam cizelgesi ile takip edilecektir. Devam çizelgesi için tıklayınız.Kısmi zamanlı öğrencilere çalıştıkları aylık toplam süre karşılığında ücret ödenecektir. Bir aylık ücret öğrencilerin Denizbank Cebeci Şubesine açtıracakları hesaplara yatırılacaktır.

MADDE 11- Kısmi zamanlı öğrencilerin davranış, görev ve sorumlulukları

 • Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.
 • Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.
 • Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve  sorumludur.
 • Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.
 • Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen üniversite malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

 

MADDE 12– İşe Başlama İçin Gerekli Belgeler

Kısmi zamanlı çalışmak için seçilip ilan edilen öğrencilerin  aşağıdaki evrakları hazırlayıp işe giriş işlemini yapmak için İnsan Kaynaklarına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin işe başlama tarihleri İnsan Kaynakları tarafından kendilerine bildirilecektir. Birimler öğrencilere İnsan Kaynakları tarafından işe başlama tarihi verilmeden iş başı yaptırmayacaklardır. Gereken evraklar:
1) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak)
2) Yeni tarihli öğrenci belgesi,
3) 1 adet asıl fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmez),
4) Banka hesap numarası, 
Öğrencilere Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi İnsan Kaynakları tarafından işe giriş işleminden önce imzalattırılacaktır. İşe giriş işleminin tamamlanabilmesi için toplanan bu belgelerin işe başlama tarihinden en az 1 gün önce İnsan Kaynakları tarafından İdari ve Mali İşlere teslim edilmesi gereklidir. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından öğrencinin Sigortalı işe girişi gerçekleştirilmiş olur.

Madde 13- İş Sözleşmesinin Feshi veya İşten Ayrılma

Çalışan öğrenci ve Üniversite karşılıklı mutabakatla çalışma ilişkisini her zaman sona erdirilebilir. 
Çalışan öğrencinin yetersizliği, gerekli performansı sağlayamaması, davranışları veya birimin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli nedenlerin bulunduğu hallerde öğrenci işten çıkarılabilir. Birimler feshedilen sözleşmeyi yazılı olarak en geç 3 gün içinde sebebi ile birlikte Öğrenci Dekanlığına, İnsan Kaynaklarına ve İdari Mali İşlere bildirmek zorundadırlar. 
Öğrencinin madde 5’te belirtilen koşulları taşınmadığının sonradan anlaşılması veya kaybedilmesi; başvuru sırasında yalan veya yanıltıcı bilgi vermesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen hallerin doğması sonucunda birimler gerekçe sunmadan öğrencinin işine son verebilirler.
Sözleşme süresi dolmadan işten ayrılmak isteyen öğrenciler işten ayrılma taleplerini işten ayrılacakları ayın sonundan en az 10 gün önce çalıştığı birime veya Öğrenci Dekanlığına bildirmek ve o ayın sonuna kadar çalışmak zorundadırlar. Öğrenci Dekanlığı tarafından kabul edilen geçerli bir mazeretin olması halinde öğrencinin sözleşmesi ay sonu beklenmeden sona erdirilebilir. 
Çalıştığı birime bilgi vermeden ve haklı bir mazereti olmaksızın işten ayrılan öğrenciler kısmi zamanlı öğrenci olmak için yeniden başvuramazlar. Ancak, haklı bir mazereti bulunanlar, o birimde ya da başka bir birimde tekrar işe alınabilirler. Boş kalan kontenjanlara bu yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde çalıştırılmak üzere yeni öğrenciler alınabilir. İşten çıkan öğrencinin yerine daha önce başvuru yapan adaylar arasından başka bir öğrencinin alınması mümkündür.
İşten çıkarma haricinde, çalışma ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvuran öğrenciye çalıştığı birimin yöneticisi tarafından referans mektubu verilebilir.