TEDÜ İhtiyaç Bursu Uygulama İlkeleri

Kapsam               
Madde 1 - Bu yönetmelik TED Üniversitesi Rektörlüğü tarafından TED Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere ihtiyaç bursu verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Amaç

Madde 2 - Başarılı olup maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek olmak, öğrencileri çalışmaya teşvik etmek ve öğrencilerin başarı oranlarını arttırmaktır.
Tanımlar 
Madde-3           
TEDYÜV: TED Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı
Üniversite: TED Üniversitesi
Mütevelli Heyeti: TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Burs Komisyonu: İlgili Fakültelerden birer Öğretim Üyesi temsilcisi, Öğrenci İşleri Müdürü, Öğrenci Dekanı, Türk Eğitim Derneği Burslu Öğrenciler Koordinatörlüğü temsilcisi ve bir araştırma görevlisinden oluşan komisyondur.
Burs Komisyonu
Madde 4 -  Burs Komisyonu İlgili Fakültelerden birer Öğretim Üyesi temsilcisi, Öğrenci İşleri Müdürü, Öğrenci Dekanı, Türk Eğitim Derneği Burslu Öğrenciler Koordinatörlüğü temsilcisi, Araştırma Görevlisinden  oluşur.
Burs Türleri
Madde 5 
Destek Bursu : Eğitim ücretinin belirli oranlarda TEDYÜV tarafından karşılanmasını kapsar.
Yurt  Bursu : ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrencilere verilen yurt bursundan farklı olarak; barınma ihtiyacını belgeler ile kanıtlayan ve Burs Komisyonu tarafından önerilen öğrencilere verilen burstur.
Kitap Bursu : Her  Akademik Dönem başında TEDYÜV’ ün belirlediği miktarlarda kitap ihtiyacının karşılanması için  verilen burstur.  
*Yeni kayıt yaptıran ve  kitap bursu almaya hak kazanan öğrencilerin  bu burstan yararlanabilmeleri için harcamalarına ilişkin belgelerini saklayıp daha sonra  ibraz etmeleri gerekmektedir.
Yemek Bursu : İhtiyaç sahibi öğrencilerin Üniversite yemekhanesinden bir akademik yıl için geçerli olmak üzere öğle yemeğinden ücretsiz faydalanmasını sağlayan burstur.

Genel Kurallar
Madde 6
1-) İhtiyaç Bursları Burs Komisyonunun önerisiyle TEDYÜV tarafından onaylanan öğrencilere verilir.
2-) İhtiyaç Bursları yıllık olarak verilir. Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler her yıl yeniden başvuru yapmak zorundadır.
3-)  İhtiyaç Bursu Başvuru Formu her yıl Akademik Takvimde belirtilen tarih aralıklarında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir.  Başvuru Formuna istenilen evraklar eksiksiz olarak eklenmelidir. Başvuru yapan öğrencilerden gerekli görüldüğünde ek belge istenebilir.
4-) Yeni başlayan öğrenciler hariç, devam eden öğrencilerden başvuru esnasında akademik durumunu gösteren belge de istenir.
5-) Şartları sağlamadığı için burs alamayan veya bursu kesilen öğrenciler sonraki dönemlerde şartları sağlamaları halinde ihtiyaç bursuna başvurabilirler.
6-) Bursların kontenjanı, kapsam ve koşuları ile öğrencilerde aranacak nitelikler her yıl Burs Komisyonunca belirlenir.
7-) Bir öğrenci birden fazla burstan yararlanabilir.
8-) TEDYÜV tarafından verilen ihtiyaç bursları karşılıksız olup, burstan yararlanan öğrencilerin Bölüm Başkanının ve Öğrenci Dekanlığının sorumluluğunda ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda haftada 4 (dört) saat çalışması beklenir. 
9-)  Gerekli görülen hallerde komisyon öğrenci için “ev ziyareti” yapılmasını isteyebilir.
10-) TEDYÜV tarafından bursu onaylanan öğrenciye İhtiyaç Bursu Taahhütnamesi imzalatılır. 
Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar
Madde 7
1-) İhtiyaç burslarının devamı akademik başarı gerektirir; 
a-) ELS’deki öğrencilerin hazırlıktan geçme süresinin,
Upper için:1 yıl, 
Intermediate için:1,5 yıl
Beginner için:2 yıl olması beklenir.

b-) Fakültelerdeki öğrencilerin yeterli statüde olmaları* gerekmektedir.

*Yeterli Statü 
50 ve daha az kredisi olan öğrenciler için GNO=1.60, ( en az )
51 ile 100 arasında kredisi olan öğrenciler için GNO=1.70, ( en az )
101 ve daha fazla kredisi olan öğrenciler için GNO=1.80 ( en az )

2-)  Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.

a-) Kayıt yenilememesi,
b-)  Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya öğretim kurumunu değiştirmesi,
c-)  Burs almaktan vazgeçtiğini  yazılı olarak beyan etmesi,
d-) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunması,
e-) Uzaklaştırma, Çıkarılma Disiplin cezası almış olması, 
f-) Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,