Başarı Koşulları ve Ders Tekrarlama

Not Ortalaması Hesaplama, Başarı Durumları ve Ders Tekrarlama


Yarıyıl not ortalaması (YNO – SPA):
 Öğrencinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Genel not ortalaması (GNO-GPA): Öğrencinin kayıt yaptırdığı programa girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden alınan en son not, önceki not yerine geçer ve genel not ortalamasına dâhil edilir.

Yüksek Onur ve Onur Öğrencileri: 
Her yarıyıl, normal ders yüküne kayıtlı olmak ve genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olmak koşuluyla, genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler “Onur”3.50 ve üzerinde olan öğrenciler “Yüksek Onur” listesinde yer alırlar.

Başarılı Öğrenciler:
 Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı statüdedir. Başarılı öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce DD ve DC aldıkları dersleri tekrar edebilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanamaz.

Sınamalı Öğrenciler:
 Genel not ortalaması 2,00’ın altındaki öğrenciler sınamalı olarak kabul edilir; sınamalı öğrenciler fazla ders yükü alamaz ve DD, DC aldıkları dersleri tekrarlayarak ortalamalarını yükseltmek durumundadır. İlk iki yarıyılını tamamlamış sınamalı öğrenciler aşağıdaki koşullardan herhangi birisini sağlıyor ise “Yeterli” statüye erişemeyen öğrenci olarak kabul edilir:

Toplam Kredi MiktarıGenel Not Ortalaması
<51<1,60
51-100<1,70
>100<1,80

 

Yeterli statüye erişemeyen öğrenciler FFXDD ve DC aldıkları derslerini yeterli statüye çıkacak şekilde tekrarlarlar. Tekrarlayabilecekleri FFXDDDC aldıkları ders kalmadığı durumda ve ders yükleri olanak verdiği ölçüde yeni ders alabilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanamaz. Kredi ifadesi tamamlanmış kredi (credits completed) anlamına gelir.